Anunț selecție expert/ă

ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU EXPERȚI

în cadrul proiectului

EGAL – Dialog civic si advocacy pentru politci publice sensibile la egalitatea de gen

1. Informații generale

Incepand cu luna iunie 2018, ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA” (partener) în parteneriat cu ASOCIATIA Centrul de suport si formare pentru dezvoltarea unei societati echitabile (solicitant) implementează proiectul EGAL – Dialog civic si advocacy pentru politci publice sensibile la egalitatea de gen.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administratia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a formula si propune politici publice sensibile la egalitatea de gen si egalitatea de sanse prin formarea a 160 de persoane din ONG-uri din domeniul egalitatii de sanse si de gen, drepturile omului si tineret, prin facilitarea accesului acestora la cunostere privind inegalitatile de gen si privind mecanismele de dialog civic si sprijin pentru advocacy si prin desfasurarea unei campanii de dialog civic si advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel national.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1. Devoltarea capacitaflii a 80 de ONG-uri de a formula si propune politici publice sensibile la egalitatea de gen si egalitatea de sanse prin formarea a 160 de persoane din ONG si prin facilitarea accesului la mecanisme de dialog civic si sprijin pentru advocacy, la nivel naflional

Obiectiv specific 2.  Consolidarea capacitatii a 11 ONG-uri din dom egalitatii de gen si de sanse pentru formularea si propunerea unei politici publice alternative pentru egalitate de gen, prin cresterea accesului la cunostere privind inegalitatile de gen si desfasurarea unei campanii de dialog civic si advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel national.

3. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

o   Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile: „ consolidarea capacitatii administrative a ong-urilor prin educatie manageriala si financiara, juridica”, „Recrutare de voluntari”, „Politici publice si egalitate de gen” si „Dialog civic si advocacy” si facilitarea accesului acestora la mecanisme de dialog civic si advocacy.

o   Rezultat proiect 2 – Politica publica alternativa pentru asigurarea egalitatii de gen, promovata si acceptata

 • Rezultat proiect 3 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruiti în integrarea principiilor orizontale în activitatea lor curenta.

o   Rezultat proiect 4 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruti în aportul fondurilor europene nerambursabile din exerctiul financiar 2014-2020 la dezvoltarea României.

4. Durata proiectului:16 luni

5. Valoare totala proiect:4,806,251.75 Lei 

6. Informații despre procedura de selecție a experților cooptați de ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA” (partener)  pentru realizarea activităților din proiect   

6.1. Generalități  

Conform cererii de finanțare, activitățile  care vor conduce la realizarea  celor patru rezultate se  vor realiza  prin  utilizarea de  experți  individuali (proprii și cooptați),  selectați de  ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA” (partener), în baza urmatoarei Proceduri de selecție a resursei umane-experti in proiecte  finanţate din fonduri asigurate prin Programul Operaţional „Capacitate Administrativă” (POCA)

În perioada 14 Februarie – 22 Februarie 2019 se deruleazã procedura de selecție pentru Coordonator advocacy:

ActivitateExpert
A4.1. Organizarea și desfășurarea unei întâlniri exploratorii tip masă rotundă între reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților publiceCoordonator advocacy – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse  
A4.2. Elaborarea ghidului dialogului civicCoordonator advocacy – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse
A4.3. Organizarea și desfășurarea unei întâlniri tip masă rotundă pentru prezentare ghidului și a rezultatelor cercetării (Barometrul de gen)Coordonator advocacy – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse 
A4.4. Identificarea metodelor de combatere a inegalităților de șanse între femei și bărbați și diseminarea lor în mediul ONG și în instituțiile publiceCoordonator advocacy – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse 

6.2. Calendarul procedurii de selecție 

Nr. crt.Pas proceduralPerioada/termene-limita
1Transmiterea dosarelor de candidatură, conform punctelor 6.3. și 6.4.14 februarie – 18 februarie  Termen-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 18 februarie, ora 16.00
2Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea listei scurte cu candidații care vor fi chemați la interviuTermen-limită pentru informarea prin email/telefonic a candidaților cu privire la interviu:  18 februarie, ora 16.00
3Desfășurarea interviurilor cu candidații din lista scurtă20 februarie, interval orar 9.00-11.00* *intervalul orar este orientativ și poate suferi modificări, în funcție de numărul candidaților selectați pentru interviu.
4Comunicarea rezultatului procedurii de selecție prin interviu (include aplicarea criteriilor de departajare, conform pctului 6.6.)22 februarie, ora 15.00** **candidații vor fi informați telefonic
5Perioadă pentru primirea contestațiilor, conform pctului. 6.7. 23 februarieTermen limită până la care pot fi primite contestațiile: 23 februarie ora 16:00.
6Transmiteara procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) și/sau încheierea contractelor individuale de muncă pentru experții selectați.25 februarie

6.3. Documente necesare depunerii candidaturii:  

 • CV semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie sã conținã obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și numãr de telefon);  
 • Copie CI/BI candidat semnata;  
 • Scrisoare de motivație
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, portofoliu de lucrări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul).  

 În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului individual de muncă.  

6.4. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:  

 • pe e-mail la adresa: cristinabahnaru@gmail.com

sau 

 • personal la sediul din Str. Lirei nr. 10, sector 2, Bucuresti,  telefon 0723155027

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură:18 februarie, ora 16.00.  

Pentru dosarele de candidatură transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau incomplete, candidații vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.  

6.5. Interviul 

Candidații incluși pe lista scurtă de CV-uri selectate, vor fi invitați la un interviu cu reprezentanții  echipei de management de proiect și membrii comisiei de selecție în vederea probării experienței/expertizei menționate în CV-uri. Dacă în urma interviului, expertul probează experiența/expertiza menționată în CV și documentele suport, iar dacă expertul este singurul candidat pe poziție, acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției din anuntul de selecție. Dacă în urma derulării interviului, expertul candidat nu poate să probeze experiența/expertiza menționată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuia consemnând acest lucru într-un proces verbal. Candidatii vor fi informați prin e-mail/telefonic mentionat in CV despre rezultat admis/respins.

6.6. Selecția finală 

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție,  s-au înscris mai mulți experți eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

 • Experiența profesională 
  • 0-5 ani – 5 pct 
  • 5-10 ani – 10 pct 
  • Peste 10 ani – 15 pct 
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează 
  • 0-5 ani – 10 pct 
  • 5-10 ani – 15 pct 
  • Peste 10 ani – 20 pct 
 • Experința în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul) 
  • 1 proiect finanțat – 1 pct 
  • 2 proiect finanțate–  2 pct 
  • Peste 2 proiect finanțate – 3 pct 
 • Experința în domeniul egalității de gen și promovării drepturilor femeilor (dacă este cazul) 
  • 0-5 ani – 10 pct 
  • 5-10 ani – 15 pct 
  • Peste 10 ani – 20 pct 
 • Capacitate de relaționare
  • Satisfacatoare – 10 pct
  • Bună – 20 pct 
  • Foarte bună  – 30 pct 

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis. 

6.7. Contestații 

La finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidatul fiind informat prin e-mail despre rezultat admis/repins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult o zi de la informare. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:  

 • pe e-mail la adresa: cristinabahnaru@gmail.com 
 • personal la sediul din Str. Lirei nr. 10, sector 2, Bucuresti. telefon 0723155027

Contestațiile vor fi analizate de comisia de evaluare, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință candidatului prin e-mail.  

7. TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECȚIA EXPERȚILOR COOPTAȚI 

7.1. Pozițiile care fac obiectul procedurii de selecție, conform pctului. 6 din prezentul document:

Nr. Crt. Denumire pozițieNumăr de poziţii disponibileNumãr estimativ de luni lucrate în cadrul proiectuluiDescriere activitate și cerințe poziție
1.Coordonator advocacy19 luniAnexa 1

Anexa 1  – Termeni de referințã Coordonator advocacy

Denumire poziție:Coordonator advocacy

Număr poziții:1

Perioada estimatã pentru derularea activitãții:10. 2018 – 10. 2019 (12 luni)  

Descrierea activității-atribuțiilor Coordonator advocacy, conform cerererii de finanțare:

Studii necesare:

Nivelul de studii – 4 (studii superioare)

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani. 

Experienta specifica: minimum 2 ani

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, organizare evenimente, experienta in gestionarea resurselor, experienta de moderator, experienta promovare, experienta in implementarea de proiecte. Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Implicat in activitatea:

•          A4. Dezvoltarea capacității ONG-urilor de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați și de a utiliza instrumentele dialogului civic în relația cu autoritățile publice 

– SA4.1. Organizarea și desfășurarea unei întâlniri exploratorii tip masă rotundă între reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților publice

– SA4.2. Elaborarea ghidului dialogului civic

– SA4.3. Organizarea și desfășurarea unei întâniri tip masă rotundă pentru prezentare ghidului și a rezultatelor cercetării (Barometrul de gen)

– SA4.4. Identificarea metodelor de combatere a inegalităților de șanse între femei și bărbați și diseminarea lor în mediul ONG și în instituțiile publice

Colaboreaza cu: 

Echipa de management si Echipa de implementare 

Responsabilitati specifice

– Elaboreaza planul campaniei de advocacy si il implementeaza; 

– Deruleaza campania de promovare si acceptare a PPA;

– Comunica cu stakeholderii din domeniul egalitatii de gen pentru sustinerea PPA; 

– Participa la mesele rotunde de promovare a PPA si le modereaza; 

– Sustine PPA in cadrul comisiilor de profil si a autoritatilor publice; 

– Identifica riscurile de neacceptare a PPA si propune masuri de diminuare a lor; 

– Participa la sedintele de proiect si intocmeste raportul lunar de activitate.

Responsabilitatea Bugetului Propus: Nu

Responsabilitatea Bugetului Executat: Nu

ANUNȚUL DE SELECȚIE POATE FI DESCĂRCAT DE AICI.