TRUST: Tineri Responsabili pentru Universități Sigure și Echitabile

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Model de sesizare pentru un caz de hărțuire sexuală

SESIZARE

(model)

Subsemnatul/a ………………………. , domiciliat/ă în …………………… , CI serie ……. nr. ………………., CNP …………………..în calitate de a. Student/ă, b. Masterand/ă, c. Doctorand/ă, d. Cadru didactic, e. Personal auxiliar, f. Altele (a se specifica), în cadrul …………………. (după caz, se menționează și Facultate/Masterat/Department, specializare și an), formulez prezenta plângere:

În temeiul Art. 6 din Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; Art. 2 din Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. ……… din Codul Universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din Universitatea ………………., vă aduc la cunoștință următoarele, ………………………(Descrierea cât mai precisă și clară a faptelor care, în opinia petiționarului, constituie o încălcare a reglementărilor Cartei Universității …., cu precizarea datei săvârșirii faptelor sale sau a constatării urmărilor faptelor ori a oricăror împrejurări legate de cauză; dacă sunt cunoscute, trebuie menționate numele și adresa făptuitorului) …………………………………..

Se menționează:

a. Data și ora
b. Locul incidentului
c. Incidentul în detaliu
d. Orice detaliu despre agresor
e. Orice alte dovezi sau martori care pot valida incidentul

Motivele plângerii ………………………………..
Solicit/ Solicităm tragerea la răspundere a făptuitorului.

A se menționa așteptările victimei în privința soluționării cazului conform prevederilor menționate în Procedura privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în cadrul universității (e.g. durata de soluționare, măsurile de protecție, resursele acordate pentru sprijin etc).

Ex: Pentru motivele prezentate în prezenta plângere, vă rog/vă rugăm:

1. Să constatați săvârșirea unor fapte de hărțuire sexuală.

2. Să înlăturați consecințele faptei de hărțuire sexuală, dispunând măsurile necesare și sancționarea agresorului.

Mijloacele de probă pe care se întemeiază prezenta plângere sunt următoarele:

• Martori.  • Înscrisuri

 • Înregistrări • Fotografii

Date de contact

E-mail:                                                                                                                Telefon:

Data                                                                                                                     Semnătura

Poți descărca modelul și prin butonul de mai jos.