Ce este discriminarea împotriva femeilor?

CE ESTE DISCRIMINAREA?

DISCRIMINARE– Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice (OG 137/2000).

Discriminarea poate fi și orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, față de alte persoane sau comunități.

Discriminare directă– situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe un anumit criteriu, decât este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situație comparabilă.

Discriminare indirectă– situația în care o dispoziție, un criteriu sau o  practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele care aparțin anumitor grupuri minoritare în funcție de gen, etnie, orientare sexuală, statut social etc, în raport cu persoanele majoritare.

Discriminare de gen – Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de gencare are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Discriminare pe baza criteriului sex sau discriminarea de genla locul de muncă se referă la situațiile în care persoanele sunt tratate diferit pentru că sunt femei sau bărbați. 

Termenii “sex” și “gen” sunt folosiți interșarjabil în multe situații, însă sensul celor două cuvinte este diferit. În timp ce “sex” se referă la diferențele biologice dintre femei și bărbați, termenul “gen” indică diferențele sociale între femei și bărbați și rolurile pe care le asociem femeilor și bărbaților. 

Discriminare multiplă – Orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare (Legea 202/2002). 

Conceptul de discriminare multiplă a fost introdus în literatura de specialitate de Kimberlé Crenshaw (1989) pentru a atrage atenția asupra experiențelor femeilor afro-americane și a faptului că pot exista situații specifice de discriminare în funcție de apartenența persoanelor la diferite categorii vulnerabile. Ioana Borza și Laura Grünberg (2008) analizează faptul că discriminarea multiplă din legislația românească este tratată ca o însumare a discriminărilor pe mai multe criterii și este tratată ca o povară suplimentară – “orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale” (Ordonanța nr. 77/2003[1])

Discriminarea intersecțională/ intersectorialăse referă la situația în care criteriile pe baza cărora are loc discriminarea interacționează în același timp astfel încât nu pot fi separate (Comisia Europeană, 2007, p.17).

Acțiune afirmativă/pozitivă – adoptarea unor măsuri pentru a asigura egalitatea de șanse, prin avantajarea unor persoane care fac parte din grupuri minoritare, nedreptățite istoric în funcție de gen, etnie, dizabilitate, orientare sexuală, statut social etc, în scopul corectării inegalităților create din cauza acestor nedreptăți. „Acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalității de șanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de discriminare” (Legea 202/2002)

Victimizarea se referă la orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau o acțiune în instanță sau la instituțiile competente împotriva unei fapte de discriminare.

Dispoziția de a discriminase referă la situațiile în care o persoană aflată în funcție de decizie stabilește regulamente interne discriminatorii sau își execită autoritatea pentru a determina o altă persoană să discrimineze.


[1]Art. 2, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 77 din 28 august 2003, privind modificarea și completarea Ordonenței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial, nr. 619 din 30 august 2003.

Mai multe informații despre DISCRIMINAREA FEMEILOR ÎN ACCESUL PE PIAȚA MUNCII ȘI LA LOCUL DE MUNCĂ.  Material realizat în cadrul Programului În stare de bine, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.