Anunt selectie expert

ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU EXPERȚI

în cadrul proiectului

EGAL – Dialog civic si advocacy pentru politici publice sensibile la egalitatea de gen

 1. Informații generale

Incepand cu luna iunie 2018, ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA” (partener), împreună cu ASOCIATIA „Centrul de suport si formare pentru dezvoltarea unei societati echitabile” (solicitant) implementează proiectul EGAL – Dialog civic si advocacy pentru politci publice sensibile la egalitatea de gen

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administratia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a formula si propune politici publice sensibile la egalitatea de gen si egalitatea de sanse prin formarea a 160 de persoane din ONG-uri din domeniul egalitatii de sanse si de gen, drepturile omului si tineret, prin facilitarea accesului acestora la cunostere privind inegalitatile de gen si privind mecanismele de dialog civic si sprijin pentru advocacy si prin desfasurarea unei campanii de dialog civic si advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel national, la nivel national

 1. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1. Devoltarea capacitatii a 80 de ONG-uri de a formula si propune politici publice sensibile la egalitatea de gen si egalitatea de sanse prin formarea a 160 de persoane din ONG si prin facilitarea accesului la mecanisme de dialog civic si sprijin pentru advocacy, la nivel national

Obiectiv specific 2. Consolidarea capacitatii a 11 ONG-uri din dom egalitatii de gen si de sanse pentru formularea si propunerea unei politici publice alternative pentru egalitate de gen, prin cresterea accesului la cunostere privind inegalitatile de gen si desfasurarea unei campanii de dialog civic si advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel national

 1. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:
 • Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile: „ consolidarea capacitatii administrative a ong-urilor prin educatie manageriala si financiara, juridica”, „Recrutare de voluntari”, „Politici publice si egalitate de gen” si „Dialog civic si advocacy” si facilitarea accesului acestora la mecanisme de dialog civic si advocacy.
 • Rezultat proiect 2 – Politica publica alternativa pentru asigurarea egalitatii de gen, promovata si acceptata
 • Rezultat proiect 3 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruiti în integrarea principiilor orizontale în activitatea lor curenta.
 • Rezultat proiect 4 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruti în aportul fondurilor europene nerambursabile din exerctiul financiar 2014-2020 la dezvoltarea României.
 1. Durata proiectului: 16 luni
 2. Valoare totala proiect: 4,806,251.75 Lei
 3. Informații despre procedura de selecție a experților cooptați de ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA” (partener) pentru realizarea activităților din proiect.

6.1. Generalități

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la realizarea celor patru rezultate se vor realiza prin utilizarea de experți individuali (proprii și cooptați), selectați de ASOCIATIA „Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de gen: FILIA” (partener), în baza urmatoarei Proceduri de selecție a resursei umane-experti in proiecte finanţate din fonduri asigurate prin Programul Operaţional „Capacitate Administrativă” (POCA)

În perioada 24 august – 29 august 2018 se deruleazã procedura de selecție a experților cooptați:

ActivitateExpert
A1.1. Dezvoltarea curriculum-ului de training și stabilirea calendarului de desfășurare a sesiunilor de training. Înscrierea GT

 

 

Responsabil training – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse

 

 

A1.2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de training

 

 

Responsabil training – COD COR 242230 Expert egalitate de sanse

 

 

6.2. Calendarul procedurii de selecție

Nr. crt.Pas proceduralPerioada/termene-limita
1Transmiterea dosarelor de candidatură, conform punctelor 6.3. și 6.4. 

 

24 august – 28 august. Termen-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 28 august, ora 16.00

2Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea listei scurte cu candidații care vor fi chemați la interviu 

 

Termen-limită pentru informarea prin email/telefonic a candidaților cu privire la interviu: 28 august, ora 19:00

.

3Desfășurarea interviurilor cu candidații din lista scurtă29 august, interval orar 13.00-17.00* *intervalul orar este orientativ și poate suferi modificări, în funcție de numărul candidaților selectați pentru interviu.
4 

 

Comunicarea rezultatului procedurii de selecție prin interviu (include aplicarea criteriilor de departajare, conform pctului 6.6.)

 

 

29 august**candidații vor fi informați telefonic

5 

 

 

Perioadă pentru primirea contestațiilor, conform pctului. 6.7.

 

 

 

29-30 august – Termen limită până la care pot fi primite contestațiile: 30 august ora 15.00.

6Transmiteara procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) și/sau încheierea contractelor individuale de muncă pentru experții selectați.30 august

6.3. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie sã conținã obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și numãr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat semnata;
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, portofoliu de lucrări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul).

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului individual de muncă.

6.4. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

 • pe e-mail la adresa: cristinabahnaru@gmail.com

sau

 • personal la sediul din Str. Lirei nr. 10, sector 2, Bucuresti, telefon 0723155027

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 28 august, ora 16.00.

Dosarele de candidatură transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

6.5. Interviul

Candidații incluși pe lista scurtă de CV-uri selectate, vor fi invitați la un interviu cu reprezentanți ai echipei de management de proiect și membrii comisiei de selecție în vederea probării experienței/expertizei menționate în CV-uri. Dacă în urma interviului, expertul probează experiența/expertiza menționată în CV și documentele suport, iar dacă expertul este singurul candidat pe poziție, acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției din anuntul de selecție. Dacă în urma derulării interviului, expertul candidat nu poate să probeze experiența/expertiza menționată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuia consemnând acest lucru într-un proces verbal. Candidatii vor fi informați prin e-mail/telefonic mentionat in CV despre rezultat admis/respins.

6.6. Selecția finală

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți experți eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

 • Experiența profesională în domeniul egalității de șanse/drepturilor femeilor
  • 0-2 ani – 5 pct
  • 2-4 ani – 10 pct
  • 4-6 ani – 15 pct
  • 6-8 ani – 20 pct
  • Peste 10 ani – 50 pct
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează
  • 0-2 ani – 5 pct
  • 2-4 ani – 10 pct
  • 4-6 ani – 15 pct
  • 6-8 ani – 20 pct
  • Peste 10 ani – 50 pct
 • Experința în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul)
  • 1 proiect finanțat – 10 pct
  • 2 proiect finanțate– 15 pct
  • Peste 2 proiect finanțate – 20 pct
 • Limba străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă sau germană)
  • Nivel începător – 20 pct
  • Nivel mediu – 30 pct
  • Nivel avansat probat prin certificări/studii în altă limbă decât cea maternă – 50 pct

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

6.7. Contestații

La finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidatul fiind informat prin e-mail/telefonic despre rezultat admis/repins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii mesajului de informare. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:

 • pe e-mail la adresa: cristinabahnaru@gmail.com
 • personal la sediul din Str. Lirei nr. 10, sector 2, Bucuresti. telefon 0723155027

Contestațiile vor fi analizate de comisia de evaluare, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință candidatului prin e-mail.

 1. TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECȚIA EXPERȚILOR COOPTAȚI

7.1. Poziția care face obiectul procedurii de selecție, conform pctului. 6 din prezentul document:

Nr. Crt.

 

 

Denumire pozițieNumăr de poziţii disponibileNumãr estimativ de luni lucrate în cadrul proiectuluiDescriere activitate și cerințe poziție
1.Responsabil training18 luniAnexa 1

Anexa 1 – Termeni de referințã Responsabil training

Denumire poziție: Responsabil training

Număr poziții: 1

Perioada estimatã pentru derularea activitãții: 09.2018 – 05. 2019 (8 luni)

Descrierea activității-atribuțiilor Responsabil training, conform cerererii de finanțare:

Studii necesare:

Nivelul de studii – 4 (studii superioare)

Cerinte:

Experienta generala minimum 5 ani.

Experienta specifica: 1 an

Abilitati de organizare, planificare si comunicare, elaborare materiale supor, experienta in gestionarea resurselor, experienta in organizarea si sustinerea de cursuri de formare, experienta in evaluarea sesiunilor de curs, experienta in implementarea de proiecte.

– Disponibilitate deplasarii in tara in scopul sustinerii cursurilor. Calendar orientativ al desfasurarii cursurilor:

Iasi 27-29 septembrie 2018

Cluj-Napoca 25-27 octombrie 2018

Craiova 22-24 noiembrie 2018

Bucuresti 13-15 decembrie 2018

Bucuresti                     14-16 februarie 2018

Brasov              24-26 ianuarie 2019

Timisoara 25-27 aprilie 2019

Constanta 23-25 mai 2019

Bune cunostinte in utilizarea programelor de tehnoredactare.

Implicat in activitatea:

 • A1. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de training privind dezvoltarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
 • 1. Dezvoltarea curriculum-ului de training și stabilirea calendarului de desfășurare a sesiunilor de training. Înscrierea GT
 • 2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de training

Colaboreaza cu:

Echipa de management si Echipa de implementare

Responsabilitati specifice:

– Elaboreaza curriculum-ul de curs sustinut de asociatie in cadrul proiectului;

– Elaboreaza materialele care vizeaza trainingul pentru mapa de curs (ex. structura cursului, teme practice);

– Planifica sesiunile de training asumate de asociatie in cadrul proiectului;

– Sustine cursul asumat de asociatie in cadrul proiectului;

– Ofera feedback participantilor la curs;

– Realizeaza raport de evaluare pentru fiecare sesiune de curs;

– Participa la sedintele de proiect;

– Intocmeste raportul lunar de activitate.

Responsabilitatea Bugetului Propus: Nu

Responsabilitatea Bugetului Executat: Nu

ANUNȚUL DE SELECȚIE poate fi descărcat aici.